"ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യാനാ. വളം ഇട്ടാലല്ലേ തേങ്ങ ഇണ്ടാവൂ. യൂറിയ ഇട് യൂറിയ" | Innocent

S